Veiene i Javnlie

En av hovedoppgavene vi har gitt oss i Javnlie Vel er å påvirke grunneierne til et samarbeide om drift og veiavgifter.

Det er i dag 3 veisystemer i Javnlie og det er først og fremst Vinstervegen, som er den gamle hovedveien til stølene. Vinstervegen er velfungerende med sitt bomsystem og øvrig drift og vedlikehold fungerer bra.

Veien fra Blauthøl til Myrestøl er av nyere dato og bygget til hyttetomtene i område. Denne veien er ca 2,5 km og berører ca 25 forskjellige grunneiere. Etter at tomtene ble solgt var det mindre interesse blant grunneiere for vedlikehold av veien og det bærer den noe preg av. Veien kalles i dag Javnlivegen Sør.

”Vegen Javnlia Aust” er den nye veien fra krysset mot Myrestøl og østover.

Denne veien har et velorganisert driftstyre av grunneierne og fungerer nærmest som andre stikkveier fra Javnlivegen, men det er grunneierne som står for driften.

Målet for Javnlie Vel er først og fremst å få drift og veiavgift for Javnlievegen Sør inn i samme bomsystem som Vinstervegen.

Vi har deltatt på styremøte med Javnlievegen Sør og de bekrefter at de også ser dette som beste løsning for drift og vedlikehold av Javnlievegen. Vi er invitert til å delta på selskapets årsmøte, som trolig blir avholdt i April, for å se om vi kan finne en løsning for sammenslåingen.

Det er mange berørte grunneiere og mange meninger på begge sider, så det er ikke gitt at dette er veldig enkelt å få til. De vi har vært i kontakt med både fra Vinstervegen og fra Javnlievegen er svært positive til sammenslåingen, så dette må vi få til.

Vinstervegen ønsker en oppgradering av Javnlievegen, med bl.a. 2 nye stikkrenner og oppgrusing før en eventuelt overtagelse av driften.

Driftkostnadene må legges inn i bommen som da må øke avgiften med ca 10,- kroner, men dette ser vi som uproblematisk i forhold til dagens drift og innkreving.

Utbyggere i område, med sin tungtrafikk, betaler i dag ingen avgift for kjøring på Javnlievegen Sør selv om de står for den aller største vegslitasjen, og det er ingen rimelighet i at andre hytteeiere skal betale for skadene de påfører vegen.

Vi følger saken videre