Vedtekter

VEDTEKTER FOR JAVNLIE VELFORENING

1. Javnlie Velforening har til formål å verne om og fremme felles interesser for eiere av hytter i Javnlie. Foreningen skal være et fritt, upolitisk og selvstendig organ.

2. Omfanget av foreningens virksomhet bestemmes av årsmøtet. Javnlie Velforening er hytte-eiernes/medlemmenes kontaktorgan til grunneiere, offentlige myndigheter og andre organisasjoner for alle saker av felles interesse.

3. Som medlemmer i Javnlie Velforening opptas eiere av hytter i Javnlie.

4. Javnlie Velforenings høyeste organ er årsmøtet. Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer, som skal være et representativt utvalg av de områder foreningen representerer.

Styret representerer foreningen utad, og forestår virksomheten i overensstemmelse med formål, vedtekter og årsmøtets beslutninger.

Styret velges av årsmøtet. Lederen velges for ett år, og med mulighet for gjenvalg. Nestleder, kasserer, sekretær, 1 styremedlem velges for 2 år, dog slik at 2 av disse er på valg hvert år. Det velges 3 varamenn for ett år av gangen. Årsmøtet velger en Valgkomité på 3 medlemmer og 2 revisorer for 2 år, dog slik at en er på valg hvert år.

5. Over styrets forhandlinger og beslutninger føres protokoll. Styret er beslutningsdyktig når 3 styremedlemmer er til stede.

Styreprotokollen undertegnes av lederen. Styret skal skriftlig informere foreningens medlemmer om alle saker av vesentlig betydning.

6. Styret kan nedsette komiteer eller utvalg til behandling av særskilte saker.

7. Ordinært årsmøte holdes hvert år, og fortrinnsvis i påskehelgen. Ekstraordinært årsmøte holdes når det besluttes av styret, eller når en gruppe på minst 25 % av medlemmene forlanger det.

8. Årsmøte/ekstraordinært årsmøte berammes av styret. Skriftlig innkalling vedlagt saksliste og nødvendige dokumenter skal sendes ut minst 14 dager før avholdelse. På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles:

 1. Styrets årsmelding
 2. Årsregnskap pr. 31.12.
 3. Valg:  
  1. Styre i henhold til § 3
  2. Revisor
  3. Valgkomité
 4. Budsjett
 5. Behandling av innkomne forslag.

9. Medlemskontingenten fastlegges av årsmøtet.

10. Årsmøtet ledes av formann eller valgt dirigent. Stemmegivning skjer ved personlig fremmøte. Stemmeberettigede og valgbare på årsmøtet er alle medlemmer som har betalt kontingent.

Alle avstemninger avgjøres med alminnelig flertall. Skriftlig avstemning kan forlanges av dirigenten eller, ¼ av de tilstedeværende stemmeberettigede.

Valg av styre bør foregå skriftlig. Årsmøte/ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig når minst 15 medlemmer er til stede.

11. Forandringer av disse vedtekter kan bare foretas av årsmøtet. Beslutning og vedtektsendringer krever to tredjedels stemmeflertall av avgitte stemmer.

Oppløsning av foreningen, sammenslutning med andre foreninger og innmelding i andre organisasjoner, skal anbefales av styret og vedtas på årsmøte med to tredjedels stemmeflertall.

Senest oppdatert etter stiftelsesmøtet 9.april 2009