REFERAT ÅRSMØTE JAVNLIE VEL 2013

Avholdt Torsdag 28.03.2013 kl. 1630 i Kiosken til Grythe

Antall medlemmer tilstede: 38

Knut Bolstad ønsket alle velkommen.

1. Valg av møteleder:

Jon Flaaten ble enstemmig valgt.

2. Godkjenning av innkalling:

Innkallingen godkjent.

3. Valg av to til å undertegne protokoll:

Gro Redner og Per Weisteen påtok seg oppgaven.

4. Årsmelding:

Årsmeldingen ble gjennomgått av styrets leder Knut Bolstad.

Styret har anskaffet og oppsatt ny oppslagstavle med postkasse i krysset ved Blauthøl og montert opp ” Kjør Forsiktig” skilt med positive tilbakemeldinger.

Det presiseres trasevalg for gang og sykkelstien fra Javnstølen til Ersgardstølen.

Det er en viktig sak blant medlemmene og styret å arbeide hardt for å få bomavgiften for Vegen Javnlie sør inn under bommen i Vinstervegen.

Medlemtallet har nå passert 110 betalende.

Årsmeldingen ble godkjent.

5. Regnskap:

Kasserer Johan Ulstad gikk igjennom regnskapet.

På spørsmål om hva pengene kan brukes til, ble det fastslått at pengene bør stå i banken til sikkerhet for medlemmenes interesser. Johan har fått påtrykk fra banken om registrering.

Regnskapet ble godkjent.

6. Valg:

Leder: Frode Søreng valgt for 1 år

Nestleder: Gro Redner valgt for 2 år

Kasserer: Johan Ulstad

Sekretær: Geir Smedsrud

Styremedlem: Anne Margaret Hauge

Varamedlem: Berit Skjerve

Revisorer: Arnfinn Hafsteen , gjenvalgt og Astrid Rosen Stovner

Valgkomite: Ole Hvattum , gjenvalgt

7. Annet:

Kontingent fastsatt til kr. 150,- uendret.

Vellet har god økonomi, og på spørsmål om hva pengene kan brukes til ble det vedtatt å ha de i banken som en buffer til uforutsette kostnader, samt yte tilskudd til trivselstiltak som for eksempel skilting og oppgradering av turstier i området. Til dette arbeidet ble opprettet en dugnadskomite med Knut Bolstad som leder.

Orientering fra Løypelaget ved Lars Hexeberg Henriksen. Bra sesong for løypelaget, ferdigstilt garasjeprosjekt, byttet til større løypemaskin med større motor og med sporfres.

Løypeplan gjelder for 4 år. Løypemaskinen går 2 ganger i uka gjennom vinteren, oftere ved behov.

Løypenettet ble foreslått utvidet med mer maskinkjørte løyper, der hvor det i dag er scooterløype, samt en løype over mot Olestølen , evt. en forlengelse av Hansebekkløypa.

Hundeavføring i skisporet med oppfordring til hundeeiere om å fjerne dette!

Løypelaget er en berikelse for området og de gjør en fantastisk innsats.

Alle oppfordres til å delta på dugnaden i Javnlie 28/9-13 kl. 10.00 ved Blauthøl (Kiosken).

Årsmøte i Løypelaget er 29/9-13 på Yddin.

Utsjekk med Kommunen vedrørende kommunalt vann og avløp.

Søppelcontaineren er kun for husholdningsavfall, alt annet skal leveres på gjenbruksstasjonene på Beitostølen eller Heggenes.

Forslag om telefonnummer på websiden for spørsmål om veistandard.

Ås , 29.09.2013

Geir Smedsrud

Sekretær

Referatet er lest og godkjent av Gro Redner og Per Weisteen.