Protokoll fra Årsmøtet 20. april 2011

Tilstede: 24 medlemmer

Referent: Jon Flaaten

Valg av møteleder:

 • Jon Flaaten

Godkjenning av innkalling:

 • Årets innkalling ble enstemmig godkjent.

Valg av to til å undertegne protokoll.

Følgende ble enstemmig valgt:

 • Frode Søreng ( Javnlie Aust )
 • Kjetil Hwisløff

Årsmelding

Årsmeldingen ble lest og følgende er kommentarer til denne:

Hjemmesiden som nå er etablert ble behørig omtalt og medlemmene ble oppmuntret til å komme med innlegg og sende inn bilder fra området.

Veien sydover fra Blauthøl til Myrestøl, Javnlivegen Sør, må overtas av Vinstervegen. Vinstervegen får inntektene ved bommen men bruker intet av dette til vedlikeholdet av veien fra Blauthøl. Det er antatt at ikke alle innover denne delen av veinettet får den “årlige” giroen på kr 500 og dermed blir det en skjevfordeling av vedlikeholdsutgiftene. Knut Bolstad har hatt utstrakt kontakt med begge styrene ( Vinstervegen og Javnlivegen Sør ) og sier disse er idag nærmere en sammenslåing enn tidligere. Utgiftene til brøyting av Javnlivegen Sør er dekket av bommen. Det som nå gjenstår er å få lagt vedlikeholdet av begge veier lagt inn uner bommen og dermed et felles styre.Det ble fremlagt et sterkt ønske om at styret i vellet skulle arbeide for at en slik sammenslåing skulle skje snarest mulig. Det ble også diskutert hvorfor ikke alle hytteeiere innover lia fra Blauthøl ikke fikk den årlige avgiften på kr 500 da det burde være mulig å få en liste fra kommunen som dekker alle, men det prioriterte ønsket var for en sammenslåing av disse to veiene med et felles styre. Det ble foreslått at avgiften ved bommen kunne økes til Kr 45/50 samt ilegge en noe høyere årskort-avgift i forbindelse med en eventuell sammenslåing av vei-styrene med et bortfall av den årlige avgiften på Javnlivegen Sør. Knut Bolstad mente at hvis det ikke kom en sammenslåing på frivillig basis blant grunneierne kunne en jordskiftesak presse gjennom en positiv løsning på problemet.

Tungtrafikken bør få en egen avgift ved at nye utbyggere blir ilagt en byggeavgift som skulle gå direkte til ekstra vedlikehold. Dette bør foreslås overfor styret i Vinstervegen/Javnlivegen Sør..

Det ble stilt spørsmål rundt en eventuell sykkelsti på vest-siden av Javnin. Denne er fortsatt under planlegging og vil komme når endelig trasévalg er bestemt. Denne må ikke komme i konflikt med tur/gangstier rundt Helsesportsenteret. En opparbeidelse av sykkelsti fra Myrestøl forbi Taraldstøl, retning Yddin, har ikke kommet videre, men er også tegnet inn på kartet omtrent der det idag går en sti.

Autovernet nederst mot Skammestein bør gjøres tettere/bedre.

Yddin og Javnlie Løypelag. Løypelaget er ikke lagt ned, det er kun en endring i organisasjonsformen som har funnet sted. Det er pr 27 April 2011 163 innbetalte medlemskap i løypelaget, av disse er 53 fra Javnlie ,94 fra Yddinområdet og 16 er fastboende. Det er omtrent like mange hytter i begge områdene, 250 eller totalt ca 500. Løypelaget arbeider med å få flere medlemmer i begge områdene, da særlig i Javnlie.

Også i år kom det et ønske fra Javnlie Aust: Det er sendt mail og jobbet med å få en scooter-løype som kan knytte Javnlie Aust til hoved-nettet. Styret ble bedt om å ta dette videre med løypelaget.

Avklaring rundt giroer: Giroen fra kommunen på løyper, der velger man hvilket løypelag man vil støtte og betaler fritt et beløp som går til drift av det løypelaget. Giroen fra Javnlivegen Sør er egen avgift for vedlikehold ( omtalt ovenfor). De som bor langs egen sidevei dekker selv egen brøyting og vedlikehold i samsvar med eget veistyre og dets bestemmelser. Vellet har ikke sendt ut giroer for medlemsskap. Noen side-veistyrer, eksempelvis ble nevnt Synbergvegen, har vedtatt å ta dette over eget budsjett og betaler et beløp for alle i denne vegen. Individuelle medlemsskap vil fungere like bra, konto er lagt ut på hjemmesiden www.javnlie.net

Regnskap

Johan Ulstad gikk igjennom årets regnskap. Saldo i bank viser egenkapital, mens “egenkapital” er årets overskudd. Ingen andre kommentarer og regnskapet ble godkjent. For å øke inntektene ble det foresått å tillate reklame, f.eks. fra Icenet på hjemmesiden til vellet. Styret fikk tillatelse til å jobbe med dette.

Valg

 • Leder: Knut Bolstad for 1 år (Grythevegen)
 • Nestleder: Frode Søreng (ny) for 2 år ( Javnlie Aust )
 • Sekretær: Elisabeth Berger (ikke på valg- 1 år) ( Javnlie Aust )
 • Kasserer: Johan Ulstad (ikke på valg-1 år) (Dahlevegen)
 • Styremedlem: Tom Tverran (ny) for 2 år ( ? )
 • Varamedlem: Anne Margaret Hauge (ikke på valg -1 år) ( Lystadvegen)
 • Varamedlem: Styret fikk fullmakt til å supplere med fortrinnsavis en fra et “udekket” område, f.eks. Javnestølen/Javnin.
 • Revisorer: Arnfinn Hafsten ( gjenvalg:2 år)(Lystadvegen) + Astrid Rosen Stovner (ikke på valg 1 år) ( Javnlie Aust )
 • Valgkomite Ole Hvattum ( Kjøklia), Sjur M. Krog Martinsen ( ? ), Berit Schjerve (Myrestøl)

Fastsettelse av kontingent for 2011

 • FORSLAG TIL VEDTAK: Forslag 150 kroner. Enstemmig vedtatt.

Budsjett

Det foreligger ikke noe budsjett – fordi det ikke er noe å budsjettere. Eneste faste utgift er til hjemmesidens “hotell”.

Innkomne forslag

Det er ingen innkomne forslag.

Eventuelt

Det ble foreslått at vellet skulle ordne med oppsetting av skilt med en anbefalt fartsgrense og varsel om at det er “Barn i veien”. Ingen motsigelser til dette og styret tar dette videre, gjerne i samarbeid med Vinstervegens styre.

Det ble ytret ønske om en sommersti fra Javnlie Aust mot Kjølastøl. Styret noterte seg dette.