Årsmøte påsken 2012

Torsdag 5. April kl.16:00

Javnlie Vel avholder årsmøte på Kiosken ved Blauthøl

 Agenda Generalforsamling

 • Valg av møteleder
 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av to til å undertegne protokoll
 • Årsmelding
 • Regnskap
 • Valg av:
 1. leder (2 år)
 2. sekretær (2 år)
 3. varamedlemmer
 4. 1 revisorer
 5. Valgkomite (3 personer)
 • Fastsettelse av kontingent for neste periode
 • Budsjett
 • Innkomne forslag
 • Eventuelt:
 1. Orientering om Veisak og annet som berører Javnlie
 2. Orientering fra Løypelaget

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hente senest 30. mars. Send forslag til knut@knutbolstad.no

Vi minner om at medlemskontingenten for 2012 forfalt 15. mars. Dersom du ikke allerede har betalt, vennligst innbetal kr. 150,- til bankkonto 2135.35.29606. Husk å merke med avsender (hytteier) og årstall 2012.

Endringer vedr adresse og e-post bes meddeles kasserer. Benytt post-javnlie-vel@online.no.

Med vennlig hilsen,

Styret

Javnlie Vel

Vei-informasjon

Alt regnet i sommer har gjort vedlikeholdet av Vinstervegen mellom bommen og Blauthøl en tilnærmet umulig oppgave.

Illustrasjonsbilde

De største hullene har vært fylt igjen to ganger, men grusen blir kjørt ut pga alt vannet.

Styret i Vinstervegen beklager dette, men legger til at de skal tett hullene igjen bare det blir noe bedre vær og i hvert fall før snøen faller!

Protokoll fra Årsmøtet 20. april 2011

Tilstede: 24 medlemmer

Referent: Jon Flaaten

Valg av møteleder:

 • Jon Flaaten

Godkjenning av innkalling:

 • Årets innkalling ble enstemmig godkjent.

Valg av to til å undertegne protokoll.

Følgende ble enstemmig valgt:

 • Frode Søreng ( Javnlie Aust )
 • Kjetil Hwisløff

Årsmelding

Årsmeldingen ble lest og følgende er kommentarer til denne:

Hjemmesiden som nå er etablert ble behørig omtalt og medlemmene ble oppmuntret til å komme med innlegg og sende inn bilder fra området.

Veien sydover fra Blauthøl til Myrestøl, Javnlivegen Sør, må overtas av Vinstervegen. Vinstervegen får inntektene ved bommen men bruker intet av dette til vedlikeholdet av veien fra Blauthøl. Det er antatt at ikke alle innover denne delen av veinettet får den “årlige” giroen på kr 500 og dermed blir det en skjevfordeling av vedlikeholdsutgiftene. Knut Bolstad har hatt utstrakt kontakt med begge styrene ( Vinstervegen og Javnlivegen Sør ) og sier disse er idag nærmere en sammenslåing enn tidligere. Utgiftene til brøyting av Javnlivegen Sør er dekket av bommen. Det som nå gjenstår er å få lagt vedlikeholdet av begge veier lagt inn uner bommen og dermed et felles styre.Det ble fremlagt et sterkt ønske om at styret i vellet skulle arbeide for at en slik sammenslåing skulle skje snarest mulig. Det ble også diskutert hvorfor ikke alle hytteeiere innover lia fra Blauthøl ikke fikk den årlige avgiften på kr 500 da det burde være mulig å få en liste fra kommunen som dekker alle, men det prioriterte ønsket var for en sammenslåing av disse to veiene med et felles styre. Det ble foreslått at avgiften ved bommen kunne økes til Kr 45/50 samt ilegge en noe høyere årskort-avgift i forbindelse med en eventuell sammenslåing av vei-styrene med et bortfall av den årlige avgiften på Javnlivegen Sør. Knut Bolstad mente at hvis det ikke kom en sammenslåing på frivillig basis blant grunneierne kunne en jordskiftesak presse gjennom en positiv løsning på problemet.

Tungtrafikken bør få en egen avgift ved at nye utbyggere blir ilagt en byggeavgift som skulle gå direkte til ekstra vedlikehold. Dette bør foreslås overfor styret i Vinstervegen/Javnlivegen Sør..

Det ble stilt spørsmål rundt en eventuell sykkelsti på vest-siden av Javnin. Denne er fortsatt under planlegging og vil komme når endelig trasévalg er bestemt. Denne må ikke komme i konflikt med tur/gangstier rundt Helsesportsenteret. En opparbeidelse av sykkelsti fra Myrestøl forbi Taraldstøl, retning Yddin, har ikke kommet videre, men er også tegnet inn på kartet omtrent der det idag går en sti.

Autovernet nederst mot Skammestein bør gjøres tettere/bedre.

Yddin og Javnlie Løypelag. Løypelaget er ikke lagt ned, det er kun en endring i organisasjonsformen som har funnet sted. Det er pr 27 April 2011 163 innbetalte medlemskap i løypelaget, av disse er 53 fra Javnlie ,94 fra Yddinområdet og 16 er fastboende. Det er omtrent like mange hytter i begge områdene, 250 eller totalt ca 500. Løypelaget arbeider med å få flere medlemmer i begge områdene, da særlig i Javnlie.

Også i år kom det et ønske fra Javnlie Aust: Det er sendt mail og jobbet med å få en scooter-løype som kan knytte Javnlie Aust til hoved-nettet. Styret ble bedt om å ta dette videre med løypelaget.

Avklaring rundt giroer: Giroen fra kommunen på løyper, der velger man hvilket løypelag man vil støtte og betaler fritt et beløp som går til drift av det løypelaget. Giroen fra Javnlivegen Sør er egen avgift for vedlikehold ( omtalt ovenfor). De som bor langs egen sidevei dekker selv egen brøyting og vedlikehold i samsvar med eget veistyre og dets bestemmelser. Vellet har ikke sendt ut giroer for medlemsskap. Noen side-veistyrer, eksempelvis ble nevnt Synbergvegen, har vedtatt å ta dette over eget budsjett og betaler et beløp for alle i denne vegen. Individuelle medlemsskap vil fungere like bra, konto er lagt ut på hjemmesiden www.javnlie.net

Regnskap

Johan Ulstad gikk igjennom årets regnskap. Saldo i bank viser egenkapital, mens “egenkapital” er årets overskudd. Ingen andre kommentarer og regnskapet ble godkjent. For å øke inntektene ble det foresått å tillate reklame, f.eks. fra Icenet på hjemmesiden til vellet. Styret fikk tillatelse til å jobbe med dette.

Valg

 • Leder: Knut Bolstad for 1 år (Grythevegen)
 • Nestleder: Frode Søreng (ny) for 2 år ( Javnlie Aust )
 • Sekretær: Elisabeth Berger (ikke på valg- 1 år) ( Javnlie Aust )
 • Kasserer: Johan Ulstad (ikke på valg-1 år) (Dahlevegen)
 • Styremedlem: Tom Tverran (ny) for 2 år ( ? )
 • Varamedlem: Anne Margaret Hauge (ikke på valg -1 år) ( Lystadvegen)
 • Varamedlem: Styret fikk fullmakt til å supplere med fortrinnsavis en fra et “udekket” område, f.eks. Javnestølen/Javnin.
 • Revisorer: Arnfinn Hafsten ( gjenvalg:2 år)(Lystadvegen) + Astrid Rosen Stovner (ikke på valg 1 år) ( Javnlie Aust )
 • Valgkomite Ole Hvattum ( Kjøklia), Sjur M. Krog Martinsen ( ? ), Berit Schjerve (Myrestøl)

Fastsettelse av kontingent for 2011

 • FORSLAG TIL VEDTAK: Forslag 150 kroner. Enstemmig vedtatt.

Budsjett

Det foreligger ikke noe budsjett – fordi det ikke er noe å budsjettere. Eneste faste utgift er til hjemmesidens “hotell”.

Innkomne forslag

Det er ingen innkomne forslag.

Eventuelt

Det ble foreslått at vellet skulle ordne med oppsetting av skilt med en anbefalt fartsgrense og varsel om at det er “Barn i veien”. Ingen motsigelser til dette og styret tar dette videre, gjerne i samarbeid med Vinstervegens styre.

Det ble ytret ønske om en sommersti fra Javnlie Aust mot Kjølastøl. Styret noterte seg dette.

 

Veivarsel for Javnlie

Vi har fått melding om vanskelig fremkommelighet på veien fra Blauthøl til Myrestøl. Pga. ekstrem snøsmelting er veien delvis flommet vekk på 3 steder mellom Blauthøl og Myrestølkrysset.

Gravemaskin holder på med utbedring, men de ville trenge ca 2 dager til. dvs. til og med Torsdag, så fra Fredag skulle den være greit kjørbar igjen. Vi følger opp veisituasjonen og sender ny melding dersom det blir nye problemer.

I forbindelse med årsmøte for Javnlie vel er det fint om noen har en liten klappstol e.l. å ta med. Vi kjenner ikke behovet, men Kjell Grythe på Blauthølbua mente det var greit med litt flere sitteplasser.

Entreprenør Oddvar Lie mente det kunne bli vanskelig med snøscooter til Øysterli fremover, så de som planlegger tur hit i Påsken bør sjekke fremkommeligheten først.

For Javnlie Vel

Knut Bolstad (veikontakt for velforeningen)

Bilder fra fjellheimen

Mens vi snør inne for tiden kan vi jo glede oss over det vi har i vente. Bilder mailes til catharinass_96@hotmail.com

Veiene i Javnlie

En av hovedoppgavene vi har gitt oss i Javnlie Vel er å påvirke grunneierne til et samarbeide om drift og veiavgifter.

Det er i dag 3 veisystemer i Javnlie og det er først og fremst Vinstervegen, som er den gamle hovedveien til stølene. Vinstervegen er velfungerende med sitt bomsystem og øvrig drift og vedlikehold fungerer bra.

Veien fra Blauthøl til Myrestøl er av nyere dato og bygget til hyttetomtene i område. Denne veien er ca 2,5 km og berører ca 25 forskjellige grunneiere. Etter at tomtene ble solgt var det mindre interesse blant grunneiere for vedlikehold av veien og det bærer den noe preg av. Veien kalles i dag Javnlivegen Sør.

”Vegen Javnlia Aust” er den nye veien fra krysset mot Myrestøl og østover.

Denne veien har et velorganisert driftstyre av grunneierne og fungerer nærmest som andre stikkveier fra Javnlivegen, men det er grunneierne som står for driften.

Målet for Javnlie Vel er først og fremst å få drift og veiavgift for Javnlievegen Sør inn i samme bomsystem som Vinstervegen.

Vi har deltatt på styremøte med Javnlievegen Sør og de bekrefter at de også ser dette som beste løsning for drift og vedlikehold av Javnlievegen. Vi er invitert til å delta på selskapets årsmøte, som trolig blir avholdt i April, for å se om vi kan finne en løsning for sammenslåingen.

Det er mange berørte grunneiere og mange meninger på begge sider, så det er ikke gitt at dette er veldig enkelt å få til. De vi har vært i kontakt med både fra Vinstervegen og fra Javnlievegen er svært positive til sammenslåingen, så dette må vi få til.

Vinstervegen ønsker en oppgradering av Javnlievegen, med bl.a. 2 nye stikkrenner og oppgrusing før en eventuelt overtagelse av driften.

Driftkostnadene må legges inn i bommen som da må øke avgiften med ca 10,- kroner, men dette ser vi som uproblematisk i forhold til dagens drift og innkreving.

Utbyggere i område, med sin tungtrafikk, betaler i dag ingen avgift for kjøring på Javnlievegen Sør selv om de står for den aller største vegslitasjen, og det er ingen rimelighet i at andre hytteeiere skal betale for skadene de påfører vegen.

Vi følger saken videre

Veiinfo

Det vil komme oppdateringer fra alle veien fortløpende på denne nettsiden. All informasjon om vei blir lagret på høyre side under INNHOLD og Vei-informasjon.

Javnlie….et hytteparadis

Dette er vårt første blogginnlegg, og mer kommer. Gled dere til en side med masse informasjon om hytteområdet vårt….og kom gjerne med innspill til hva dere ønsker av informasjon. Da benytter dere KONTAKT øverst på siden!