Broen ved Javnin

Broen er støpt og ble som lovet åpnet på fredag 14 juni for trafikk. Det blir en nivåheving i dobbel forstand da også veien blir utbedret og hevet. De tilbakevendende hullene i veien her bør nå blir en saga blott. Det vil bli rekkverk på begge sider.

javnlie

Ferdigstillelse forventet denne eller neste uke.

Hilsen Styret

Vei informasjon juni 2013

VINSTERVEGEN

Broen ved Javnin blir stengt ONSDAG 12 JUNI og TORSDAG 13 JUNI

Den blir åpnet igjen på Fredag formiddag 14 JUNI

Hilsen styret i Vinstervegen

VEGEN JAVNLIE SØR

( Blauthøl til Myrestøl )

Nytt styre er valgt og nye vedtekter er implementert.

På Årsmøtet ble det vedtatt å høyne den årlige avgiften til Kr 600 for 2014

Første gangs purregebyr ble satt til kr 250

Annen gangs purregebyr er satt til dobbel årsavgift.

«Byggebillett» er vedtatt til Kr 10.000 ( for ny-bygg )

Denne skal indeks-reguleres hvert femte år.

Det oppfordres til å betale årets giro ( kr 1.000 for 2012/2013 ) snarest mulig.

Årsavgiften går uavkortet til vedlikehold/utbedring av veien samt vinterbrøyting.

Vi skal legge ut vinterbrøyting på felles anbud med Vinstervegen når eksiterende kontrakter utløper.

Vi ønsker å få tilbakemelding fra de mindre vei-styrene/vellene om de ønsker å delta i et slikt felles anbud.

Hvis det er spesielle ønsker vedrørende Vegen Javnlie Sør så kan disse sendes til meg enten pr post eller på email:

Jon Flaaten

Bygdinvegen 2637

2940 Heggenes

Jon.flaaten@goldenocean.no

Mobil: 9154 2218

Som en kommentar til de som ønsker at den årlige avgiften skal bli dekket via bommen i Vinstervegen så er det ca 2/3 av hyttene i området som er brukere av Vegen Javnlie Sør.

Det kan neppe oppfattes som riktig overfor de resterende 1/3 av hytte-eierne at de skal subsidiere flertallet.

Det vil uansett bli lagt opp til et nært samarbeid med styret i Vinstervegen fremover.

Hilsen styret i Vegen Javnlie Sør

Jon Flaaten

Riktig adresse når du omadresserer til hytten

Gjennom flere år er det innarbeidet en rutine i forhold til omadresserte aviser og post. Rutinen er at postbudet legger aviser og post i kasse på samlestativ ved Rørlegger Brager (høyre side når du har svingt inn på Vinstervegen, se bilde under), senest kl. 1330.

Bilde postkasse ved Rørlegger Brager

Videre er det innarbeidet at hytteeiere som har vært nede i bygda, har tatt med alle aviser og post lagt i denne kassen, inn på fjellet  og lagt i kasse enten ved Javnstølen eller ved Blauthøl, slik at respektive mottakere kan hente sine aviser eller post i disse kassene.

Problemet er at det har vært mye forskjellig adressering, noe som har gitt de som tar med aviser og post fra bygda en utfordring, i forhold til hvilken kasse (Javnstølen eller Blauthøl) de skal bruke.

Med bakgrunn i dette ønsker vi å opplyse om hva som er korrekt adressering på aviser og post når du ønsker å få sendt dette til hytta.

Ønsker du å hente din avis og post ved Javnstølen (se bilde under) bruker du adressen:

“Fornavn” “Etternavn”  ,Vinstervegen , Javnstølen, 2950 Skammestein

Bilde postkasse Javnstølen

Ønsker du å hente din avis og post ved Blauthøl (se bilde under) bruker du adressen:

“Fornavn” “Etternavn”  , Vinstervegen , Blauthøl, 2950 Skammestein

Bilde ny postkasse Blauthøl

 

Veinytt

Endelig har arbeidet med bedre og bredere bro ved Javnin startet:

Ola Dale startet i går opp byggearbeidet med »  ny bru » over Javnin.

Veien vil være oppe, men kortere stopp kan påregnes. Eller så ser det nå ut til at alle stikkrenner er oppe, og vannet renner der det skal. Veien er kjørbar, men stygg flere steder så det gjelder å ta det med ro. Var jo helt borte ved Blauthøl og Myrestøl-krysset.

Vi lar den tørke opp før vi skraper og gruser.
Med vennlig hilsen
Styret i Vinstervegen

Vinstervegen

Snøsmeltingen er i gang og det renner mye vann ved og over veien nå. Stikkrennner blir tint i dag, 7 mai for å avhjelpe situasjonen.

For de som skal opp i Javnlie i mai : vær oppmerksom på at veien kan bli stengt i kortere perioder hvis vedlikehold krever det. Broen ved Javnin er planlagt utvidet før stølene kommer i drift.

Følg derfor med på denne siden i tiden fremover.

Veien kan bli stengt i en periode ( ukedager ) på inntil to dager når utvidelsen av broen blir støpt.

Det er årsmøte i Vegen Javnlie Sør 22 mai ( som annonsert i avisen Valdres ).

Referat vil bli lagt ut her.

Husk i mellomtiden å betale siste giroen for 2012/2013 slik at det nye styret kan få utbedret denne veien mest mulig.

Hilsen fra Styret i Vinstervegen og Jon Flaaten

Innkalling årsmøte

ÅRSMØTE 2013

Når: Skjærtorsdag 28 mars kl.16:30

Hvor: «Grythebua» på Blauthøl

Agenda Generalforsamling

 • Valg av møteleder
 • Godkjenning av innkalling
 • Valg av to til å undertegne protokoll
 • Årsmelding
 • Regnskap

Valg av:

 • leder (1 år) Knut Bolstad går av
 • nestleder (2 år)
 • styremedlemmer hvorav en gjerne fra styret i løypelaget
 • Kandidat til webside behandler
 • 1 revisorer
 • Valgkomite 2 pers
 • Fastsettelse av kontingent for neste periode
 • Budsjett
 • Innkomne forslag:
 • Opprette anleggskomite for stirydding- merking –skiltlaging
 • Osv. 4-5 pers. kom gjerne med forslag- angiveri er her tillatt

Eventuelt

 • Orientering om Veisak og annet som berører Javnlie
 • Orientering fra Løypelaget

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hente senest 21. mars. Send forslag til www.knut@knutbolstad.no

Medlemskontigent for 2013

Vi minner om at medlemskontingenten for 2013 med forfall 15. mars. Vennligst innbetal kr. 150,- til bankkonto 2135.35.29606. Husk å merke med avsender (hytteier) og årstall 2013.

Aktuelle veilag kan betale felles, husk å merke innbetalingen med betalernes navn

Husk oppdatering av eventuelle adresse og e-post bes medeles kasserer. Benytt post-javnlie-vel@online.no.

Med vennlig hilsen,

Styret Javnlie Vel

Kiosken ved Blauthøl

Kiosken ved Blauthøl har åpent følgende perioder :

 • Fra 16. februar til 3. mars ( to uker )
 • Weekenden 9-10 mars
 • Weekenden 16-17 mars
 • Påsken : lørdag 23 mars til 1.april

Velkommen til fjells, hilsen Styret

DSC_0314

Oppdatering

Vinstervegen er åpnet for normal trafikk ( fra fredag 22 juni ).

Det er noen skader på veien innover fra Øysterli, kjør forsiktig!

Vi minner om at broen ved Javnin skal utbedres i sommer. Datoen er ikke fastsatt men vil bli lagt ut her når Styret i Vinstervegen selv har fått en dato for utvidelsen av broen.

Med vennlig hilsen

Styret

Vei-info fra Vinstervegen

Vi flytter kjettingen fra vinterparkerings-plassen så langt innover vi kan i morgen, antatt inn til Øysterlii

Veien er «bøtet» og vil bli høvlet 7-8 juni

Da skulle det bli bedre vei frem til Blauthøl i første omgang

Det er ikke fastsatt en dato for utvidelsen av broen ved Javnin

Vær oppmerksom på at det nå er tillatt for større kjøretøy på Vinstervegen.

Kjør forsiktig!

Hilsen

Vinstervegen

Velkommen til fjells!

Referat ÅRSMØTE 2012

Avholdt på Kiosken ved Blauthøl.

Antall medlemmer til stede i tillegg til styret var 50.

1.Valg av møteleder

Følgende ble enstemmig valgt: Jon Flaaten

2. Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent, med følgende kommentarer:

Noen hadde ikke mottatt sakspapirene verken pr post eller mail.

3. Valg av to til å undertegne protokoll

Følgende ble enstemmig valg: Henning Holmen og Berit Skjerve

4. Årsmelding

Årsmeldingen ble gjennomgått av styrets leder Knut Bolstad.

Følgende info fra kommunen ble ytterligere kommentert av Knut:

Når det gjelder sykkel -og stiplan for Javnlia er det egentlig lite å referere, annet enn at planene er ute til høring og planarbeide er lagt ut på kommunens hjemmesider. Kommunen vil også prioritere skilting og merking av eksisterende løyper, for å få et enhetlig system for hele distriktet fra Beito til Yddin.

Arbeidet med en hovedtrase fra Beito til Javnlia vil også prioriteres, men det er fortsatt noen hindringer som må løses før en endelig trase kan legges på bordet.

Det vil etter hvert etableres en fergerute mellom Haugseter på nordsiden av Vinstervannet og Skindro. Dette for blant annet å få til en fin sykkelrunde for Beitostølen og Javnlie.

Sykkeltrase mellom Javnlie og Yddin, via Taraldstølen, ligger nok litt lenger frem i tid, men det er mulig det kan være en prioriteringssak for Javnlie og Javnlie Vel. Vi kan være med å bidra med dugnadsarbeid og innkjøp av materialer til broer osv. Dette vil vi ta opp i styret med kommunen og event. grunneiere.

Medlemstall: pr d.d er tallet økt til 96 medlemmer. (det er ca 250 hytteeiere i området som sogner til Javnlie Vel)

Årsmeldingen ble godkjent.

5. Regnskap

Johan Ulstad gikk igjennom regnskapet, og knyttet følgende kommentarer til det:

 • Styret arbeider på frivillig basis og får pr dags dato ikke dekket noen av sine utgifter knyttet til styremøteaktivitet.
 • Velet har relativ god økonomi.

Regnskapet ble godkjent uten videre kommentarer fra vellets medlemmer.

6. Valg av:

 • Leder: Knut Bolstad tar gjenvalg for 1 år
 • Kasserer: Johan Ulstad tar gjenvalg for 2 år
 • Sekretær : NY – Geir Smedsrud valgt for 2 år
 • Varamedlem 1) Anne Margrete Hauge tar gjenvalg for 1 år
 • Varamedlem 2) NY Jan Torstein Langdal valgt for 1 år
 • Varamedlem 3) ikke valgt inn

Revisor Begge tar gjenvalg Arnfinn Hafsten (for 1 år) + Astrid Rosen Stovner (for 2 år)

Valgkomiteen: Begge tar gjenvalg. Ole og Berit Skjerve (Myrestølen). Det mangler fortsatt et medlem i valgkomiteen.

7. Fastsettelse av kontingent for neste periode

Styret forslag om å opprettholde beløp på 150 kroner ble godkjent.

8. Budsjett

Det er ikke lagt frem noe budsjett da det ikke foreligger noen store saker.

9. Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag.

10. Eventuelt

Orientering om Veisak og annet som berører Javnlie v/Jon Flaaten

Kommunen har avholdt et orienteringsmøte med grunneiere i Javnlie hvor videre fortetting av området var temaet. Flere grunneiere ønsker ikke å skille ut ytterligere tomter da de vil la dette komme neste generasjon til gode. Enkelte grunneiere ønsker heller ikke å delta i kostnadene ved innlegging av offentlig avløp i området. Kommunen arbeider nå med avløp i Yddin-området og det kan aktualisere en tilkobling for Javnlie, da via Yddin. Det er ingen konkrete planer for nye tomter i Javnlie, men det er forventet at kommunen vil avholde nytt orienteringsmøte senere i år.

Orientering av Veisaken knyttet til Vegen Javnlie Sør

Det skal nå lages egne vedtekter for ”Hyttevegen Javnlie Sør”

Javnlie Vel har fått møterett på årsmøter for veien, men ikke stemmerett, noe som er forbeholdt grunneiere. Mange av brukerne betaler ikke den årlige avgiften, noe et nytt og bredere styre for veien vil rydde opp i.

Grunneierne får ingen egne inntekter, alle inntekter går til drift av veien.

Hyttevegen Javnla Sør skifter navn til ”Vegen Javnlie Sør”

Vedtektene legges ut på Javnlie.net, forventet i løpet av våren 2012.

Hvorfor legges ikke denne veien inn under Vinstervegen?

I .Først må veien få egne vedtekter med fastsettelse av hvem som har stemmerett over veien.

II. Deretter en oppgradering av veiene.

III. Deretter kan og vil det bli diskutert seriøst om en innlemmelse i Vinstervegen. Hvis andre sideveier ønsker samme mulighet kan det forsinke/stoppe denne prosessen.

Vintstervegen er en stølsvei hvor alle grunneiere samt stølseiere har stemmerett . Dette gjelder også de som har støl på andre siden av østre del av Vinstervannet ( pga tidligere mulig adkomst via Vinstrervegen før oppdemmingen ).

Regnskapet til Vinstervegen ( 2011 ) viser i hovedtrekk:

362.000 inntekter i bommen til Vinstervegen

50.000 fjellstyret ga et bidrag til en ny bro (ikke utbetalt)

Den største utgiften er til grøfting og vedlikehold av veien.

Underskudd på 8000 kroner.

Broen ved Vinstervegen skal utvides denne sesongen. Dette betyr at broen kommer til å være stengt en dag. Følg med på våre hjemmesider hvor vi vil legge ut dato for stengingen av veien.

Sikring av svingen nederst på Vinstervegen (ved Skammestein). Det er ansvarlig for steinbruddet som har ansvar for dette. De steinene som er satt opp vil kunne lage mer skade en nytte. Årsmøtet støtter opp om videre arbeid for å få etablert et autovern i denne svingen.

Skogsbilveien fra NordTorp

Det kom spørsmål fra årsmøtet om det fortsatt jobbes med å få denne veien omgjort til ”vanlig ” hyttevei. Jon Flaaten i samarbeid med styret tar kontakt med styret i Vinstervegen for å få en orientering om hvor saken står.

Orientering fra Løypelaget v/ Kristian Bråthen

Enkel og grei orientering fra løypelaget. Utdeling av hyggelig og praktisk ”giveaway” med oppfordring om at alle hytteeiere i Javnlie kjøper andeler i løypelaget.

Løypelaget mangler kapital for innkjøp av ny løypemaskin og var klar på at vi var for få andelseiere (kr 4000 pr. andel) i Javnlie.

Som andelseier får man registrert medlemskap i løypelaget. Løypetilbudet i Javnlia vil bli redusert dersom vi ikke flere ble andelseiere. Styret vil be løypelaget om deltagelse på et møte for å diskutere en mulig større fokusering og  på det årlig bidraget og ikke bare på andelsmedlemskapet.

Det oppfordres også til å følge med på løypelagets nettsider.

Årsmøtedeltagerne var enige om at løypene i år har vært veldig fine.

10.4 Vinterbrøyting av Vinsterveien: Det er snakk om at vegen skal vinterbrøytes, og kommunen og løypelaget er positive. Vinterbrøytinen skal skje opp til hytten til Bent Fuglesang som tar selv alle kostnader ved vinterbrøytingen, og bidrar til at løypene blir lagt om langs veien.

Annet

A: Fartsgrenser og skilting: Det kjøres i perioder veldig fort. Det skal settes opp skilt. Barn leker kjør forsiktig.

Det bør vurderes om det skal opp et skilt med anbefalt fartsgrense. Dette bør evt

B:Omadressering av aviser/post:

Det legges ut informasjon på velets nettsider om hvordan man skal kunne omadresse post til postkasse i Javnlie. Styret jobber med denne saken.

Møtet hevet kl. 17.15

Referent for styret

Elisabeth Berger, Sekretær

Referatet er lest og godkjent av Henning Holmen og Berit Skjerve

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vi minner om at medlemskontingenten for 2012 forfalt 15. mars. Dersom du ikke allerede har betalt, vennligst innbetal kr. 150,- til bankkonto 2135.35.29606. Husk å merke med avsender (hytteeier) og årstall 2012.

Endringer vedr adresse og e-post bes meddeles kasserer. Benytt

post-javnlie-vel@online.no.

Med vennlig hilsen,

Styret

Javnlie Vel