Protokoll fra årsmøtet Vegen Javnlie Sør 2014

Protokoll fra Årsmøtet Vegen Javnlie Sør 2014

 

Fremmøte : Jon Flaaten, Øyvind Nissen, Jon Mørstad Flotve, Ole Steinde, Kjell Jørgen Grythe, Frode Enger, Thomas Aslaksby

 

Sak 1 : Jon Flaaten

Sak 2 : Øyvind Nissen

Sak 3 : Ole Steinde og Kjell Jørgen Grythe

Sak 4: Kjell Jørgen Grythe bemerket at innkallingen og møtet ikke ble holdt innen 1.april i henhold til vedtektene.

Årsmøtet forlanger at møtet blir holdt til rett tid ved neste anledning.

Sak 5 : Fullmakter : Ingen fullmakter

Når det selges teiger med stemmerett på Årsmøtet må styret informeres

Kjell Jørgen Grythe er ny eier av 17/51.

Sak 6 : Styremedlemmene skal etter loddtrekning velges med 1 for 2 nye år.

Ellers er sakslisten godkjent.

Sak 7 : Årsmeldingen godkjent.

Sak 8 : Årsregnskapet godkjent uten kommentarer.

Sak 9 : Arbeidsplan godkjent med ett tillegg : Ha på noe grus der det er nødvendig og der det er skiftet stikkrenner.

Sak 10 : Årsavgift for veien Kr 600,- ( uforandret ).

Sak 11 : Byggeavgift for andre enn grunneiere: Styrets forslag til byggeavgift for andre enn grunneiere vedtatt med virkning fra 1.januar 2015.

Styret må sende ut brev til alle tomteeiere som ikke er grunneiere om endringene og at dette må inn i skjøtet ved eventuelt salg av tomt.

Sak 12 : Intet budsjett.

Sak 13 A : Refererte Styrets presisering.

Kjell Jørgen Grythe har kontrakt ( salg av hyttetomt ) som er underskrevet før 12.06.2012 og som er tinglyst etter 12.06.2012.

Styret vil undersøke med Jordskifteretten hva som gjelder i forhold til vedtektene : Skal det betales byggeavgift for denne tomten?

Sak 13 B : Styret tar regnskapet selv ( fra nå av ). Årsmøtet bestemmer at vi velger 1 til å revidere regnskapet ( er dekket av vedtektene ).

Sak 14 : Valg av Leder : Jon Flaaten valgt for ett år.

Valg av Styremedlemmer : Øyvind Nissen valgt for 2 år

Jon Mørstad Flotve har ett år til ( valgt i 2013 ).

Frode Enger har ett år til som varamedlem ( valgt 2013 ).

Sak 15 : Valg av Revisor : Thomas Aslaksby valgt for 2 år.

 

Ole Steinde ( sign )     Kjell Jørgen Grythe ( sign )

 

ÅRSKORT VINSTERVEGEN 2014

Bilde postkasse ved Rørlegger Brager

Vinstervegen har installert nytt automatisk årskortsystem. De gamle hullkortene er historie. Når du skal bruke det nye kortet, så holder du det opp mot kortleseren og bomarmen går opp automatisk. Den nye kortleseren er plassert ved siden av betalingsautomaten.

Det nye kortet koster kr.200,- . Dette er en engangsbetaling (depositum), som blir tilbakebetalt når kortet ikke lenger skal brukes. Det er det samme kortet, som skal benyttes i årene som kommer. Hvert kort har sitt eget nummer. Når avgift er betalt for kalenderåret så blir kortet åpnet i bomanlegget.

Vi minner om at kortet er personlig, og bare kan brukes av den som har betalt årskortet, samt ektefelle/samboer. Styret i veien kan inndra eller sperre kortet ved missbruk. Eier er pliktig til å melde fra ved tap av kort.

Pris årskort 2014:

Innbetaling årskort 2014 Kr.1.300,-

Engangsbetaling/depositum kr. 200,-

Kr.1.500,-

Årskortene kan kjøpes på Sebu Bil & Bensin på Heggenes.

Ved spørsmål kontaktes Anne Marie Mørstad – 909.44.807

Med hilsen

Styret i Vinstervegen

Broen ved Javnin

Broen er støpt og ble som lovet åpnet på fredag 14 juni for trafikk. Det blir en nivåheving i dobbel forstand da også veien blir utbedret og hevet. De tilbakevendende hullene i veien her bør nå blir en saga blott. Det vil bli rekkverk på begge sider.

javnlie

Ferdigstillelse forventet denne eller neste uke.

Hilsen Styret

Vei informasjon juni 2013

VINSTERVEGEN

Broen ved Javnin blir stengt ONSDAG 12 JUNI og TORSDAG 13 JUNI

Den blir åpnet igjen på Fredag formiddag 14 JUNI

Hilsen styret i Vinstervegen

VEGEN JAVNLIE SØR

( Blauthøl til Myrestøl )

Nytt styre er valgt og nye vedtekter er implementert.

På Årsmøtet ble det vedtatt å høyne den årlige avgiften til Kr 600 for 2014

Første gangs purregebyr ble satt til kr 250

Annen gangs purregebyr er satt til dobbel årsavgift.

«Byggebillett» er vedtatt til Kr 10.000 ( for ny-bygg )

Denne skal indeks-reguleres hvert femte år.

Det oppfordres til å betale årets giro ( kr 1.000 for 2012/2013 ) snarest mulig.

Årsavgiften går uavkortet til vedlikehold/utbedring av veien samt vinterbrøyting.

Vi skal legge ut vinterbrøyting på felles anbud med Vinstervegen når eksiterende kontrakter utløper.

Vi ønsker å få tilbakemelding fra de mindre vei-styrene/vellene om de ønsker å delta i et slikt felles anbud.

Hvis det er spesielle ønsker vedrørende Vegen Javnlie Sør så kan disse sendes til meg enten pr post eller på email:

Jon Flaaten

Bygdinvegen 2637

2940 Heggenes

Jon.flaaten@goldenocean.no

Mobil: 9154 2218

Som en kommentar til de som ønsker at den årlige avgiften skal bli dekket via bommen i Vinstervegen så er det ca 2/3 av hyttene i området som er brukere av Vegen Javnlie Sør.

Det kan neppe oppfattes som riktig overfor de resterende 1/3 av hytte-eierne at de skal subsidiere flertallet.

Det vil uansett bli lagt opp til et nært samarbeid med styret i Vinstervegen fremover.

Hilsen styret i Vegen Javnlie Sør

Jon Flaaten

Veinytt

Endelig har arbeidet med bedre og bredere bro ved Javnin startet:

Ola Dale startet i går opp byggearbeidet med »  ny bru » over Javnin.

Veien vil være oppe, men kortere stopp kan påregnes. Eller så ser det nå ut til at alle stikkrenner er oppe, og vannet renner der det skal. Veien er kjørbar, men stygg flere steder så det gjelder å ta det med ro. Var jo helt borte ved Blauthøl og Myrestøl-krysset.

Vi lar den tørke opp før vi skraper og gruser.
Med vennlig hilsen
Styret i Vinstervegen

Vinstervegen

Snøsmeltingen er i gang og det renner mye vann ved og over veien nå. Stikkrennner blir tint i dag, 7 mai for å avhjelpe situasjonen.

For de som skal opp i Javnlie i mai : vær oppmerksom på at veien kan bli stengt i kortere perioder hvis vedlikehold krever det. Broen ved Javnin er planlagt utvidet før stølene kommer i drift.

Følg derfor med på denne siden i tiden fremover.

Veien kan bli stengt i en periode ( ukedager ) på inntil to dager når utvidelsen av broen blir støpt.

Det er årsmøte i Vegen Javnlie Sør 22 mai ( som annonsert i avisen Valdres ).

Referat vil bli lagt ut her.

Husk i mellomtiden å betale siste giroen for 2012/2013 slik at det nye styret kan få utbedret denne veien mest mulig.

Hilsen fra Styret i Vinstervegen og Jon Flaaten

Oppdatering

Vinstervegen er åpnet for normal trafikk ( fra fredag 22 juni ).

Det er noen skader på veien innover fra Øysterli, kjør forsiktig!

Vi minner om at broen ved Javnin skal utbedres i sommer. Datoen er ikke fastsatt men vil bli lagt ut her når Styret i Vinstervegen selv har fått en dato for utvidelsen av broen.

Med vennlig hilsen

Styret

Vei-info fra Vinstervegen

Vi flytter kjettingen fra vinterparkerings-plassen så langt innover vi kan i morgen, antatt inn til Øysterlii

Veien er «bøtet» og vil bli høvlet 7-8 juni

Da skulle det bli bedre vei frem til Blauthøl i første omgang

Det er ikke fastsatt en dato for utvidelsen av broen ved Javnin

Vær oppmerksom på at det nå er tillatt for større kjøretøy på Vinstervegen.

Kjør forsiktig!

Hilsen

Vinstervegen

Velkommen til fjells!