REFERAT ÅRSMØTE JAVNLIE VEL 2013

Avholdt Torsdag 28.03.2013 kl. 1630 i Kiosken til Grythe

Antall medlemmer tilstede: 38

Knut Bolstad ønsket alle velkommen.

1. Valg av møteleder:

Jon Flaaten ble enstemmig valgt.

2. Godkjenning av innkalling:

Innkallingen godkjent.

3. Valg av to til å undertegne protokoll:

Gro Redner og Per Weisteen påtok seg oppgaven.

4. Årsmelding:

Årsmeldingen ble gjennomgått av styrets leder Knut Bolstad.

Styret har anskaffet og oppsatt ny oppslagstavle med postkasse i krysset ved Blauthøl og montert opp ” Kjør Forsiktig” skilt med positive tilbakemeldinger.

Det presiseres trasevalg for gang og sykkelstien fra Javnstølen til Ersgardstølen.

Det er en viktig sak blant medlemmene og styret å arbeide hardt for å få bomavgiften for Vegen Javnlie sør inn under bommen i Vinstervegen.

Medlemtallet har nå passert 110 betalende.

Årsmeldingen ble godkjent.

5. Regnskap:

Kasserer Johan Ulstad gikk igjennom regnskapet.

På spørsmål om hva pengene kan brukes til, ble det fastslått at pengene bør stå i banken til sikkerhet for medlemmenes interesser. Johan har fått påtrykk fra banken om registrering.

Regnskapet ble godkjent.

6. Valg:

Leder: Frode Søreng valgt for 1 år

Nestleder: Gro Redner valgt for 2 år

Kasserer: Johan Ulstad

Sekretær: Geir Smedsrud

Styremedlem: Anne Margaret Hauge

Varamedlem: Berit Skjerve

Revisorer: Arnfinn Hafsteen , gjenvalgt og Astrid Rosen Stovner

Valgkomite: Ole Hvattum , gjenvalgt

7. Annet:

Kontingent fastsatt til kr. 150,- uendret.

Vellet har god økonomi, og på spørsmål om hva pengene kan brukes til ble det vedtatt å ha de i banken som en buffer til uforutsette kostnader, samt yte tilskudd til trivselstiltak som for eksempel skilting og oppgradering av turstier i området. Til dette arbeidet ble opprettet en dugnadskomite med Knut Bolstad som leder.

Orientering fra Løypelaget ved Lars Hexeberg Henriksen. Bra sesong for løypelaget, ferdigstilt garasjeprosjekt, byttet til større løypemaskin med større motor og med sporfres.

Løypeplan gjelder for 4 år. Løypemaskinen går 2 ganger i uka gjennom vinteren, oftere ved behov.

Løypenettet ble foreslått utvidet med mer maskinkjørte løyper, der hvor det i dag er scooterløype, samt en løype over mot Olestølen , evt. en forlengelse av Hansebekkløypa.

Hundeavføring i skisporet med oppfordring til hundeeiere om å fjerne dette!

Løypelaget er en berikelse for området og de gjør en fantastisk innsats.

Alle oppfordres til å delta på dugnaden i Javnlie 28/9-13 kl. 10.00 ved Blauthøl (Kiosken).

Årsmøte i Løypelaget er 29/9-13 på Yddin.

Utsjekk med Kommunen vedrørende kommunalt vann og avløp.

Søppelcontaineren er kun for husholdningsavfall, alt annet skal leveres på gjenbruksstasjonene på Beitostølen eller Heggenes.

Forslag om telefonnummer på websiden for spørsmål om veistandard.

Ås , 29.09.2013

Geir Smedsrud

Sekretær

Referatet er lest og godkjent av Gro Redner og Per Weisteen.

 

ÅRSMØTE 2014

Skjærtorsdag 17 april kl.17:00

                «Grythebua» på Blauthøl

Agenda Generalforsamling

 1. Valg av møteleder
 2. Godkjenning av innkalling
 3. Valg av to til å undertegne protokoll
 4. Årsmelding
 5. Regnskap
 6. Valg av:
  1.                                               i.     Leder (1 år)
  2.                                              ii.     Sekretær (2 år)
  3.                                            iii.     kasserer (2 år)
  4.                                            iv.     styremedlemmer hvorav en gjerne fra styret iløypelaget
  5.                                             v.     Kandidat til webside behandler
  6.                                            vi.     1 revisor
  7.                                          vii.     Valgkomite 2 pers
 7. Fastsettelse av kontingent for neste periode
 8. Budsjett
 9. Eventuelt
  1.                                               i.     Orientering om Veisak og annet som berører Javnlie
  2.                                              ii.     Orientering fra Løypelaget

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12. april. Send forslag til frode.soreng@bring.com

Bilde postkasse Javnstølen

 Medlemskontigent  for 2014

Vi minner om at medlemskontingenten for 2014 med forfall 15. april. Vennligst innbetal kr. 150,- til bankkonto 2135.35.29606. Husk å merke med avsender (hytteier) og årstall 2014.

Aktuelle veilag kan betale felles, husk å merke innbetalingen med betalernes navn

Husk oppdatering av eventuelle adresse og e-post bes medelt kasserer. Benytt post-javnlie-vel@online.no.

Med vennlig hilsen,

Styret

Javnlie Vel

Kiosken på Blauthøl

Åpningstider fremover:

Lørdag 15 Februar til og med Søndag 2 Mars ( ukene 8 og 9 )

Alle Lørdager og Søndager frem til Påsken

Hele Påskeuken til og med 21 April

Kos dere med snøen og velkommen i kiosken!

Bilde postkasse ved Rørlegger Brager

ÅRSKORT VINSTERVEGEN 2014

Bilde postkasse ved Rørlegger Brager

Vinstervegen har installert nytt automatisk årskortsystem. De gamle hullkortene er historie. Når du skal bruke det nye kortet, så holder du det opp mot kortleseren og bomarmen går opp automatisk. Den nye kortleseren er plassert ved siden av betalingsautomaten.

Det nye kortet koster kr.200,- . Dette er en engangsbetaling (depositum), som blir tilbakebetalt når kortet ikke lenger skal brukes. Det er det samme kortet, som skal benyttes i årene som kommer. Hvert kort har sitt eget nummer. Når avgift er betalt for kalenderåret så blir kortet åpnet i bomanlegget.

Vi minner om at kortet er personlig, og bare kan brukes av den som har betalt årskortet, samt ektefelle/samboer. Styret i veien kan inndra eller sperre kortet ved missbruk. Eier er pliktig til å melde fra ved tap av kort.

Pris årskort 2014:

Innbetaling årskort 2014 Kr.1.300,-

Engangsbetaling/depositum kr. 200,-

Kr.1.500,-

Årskortene kan kjøpes på Sebu Bil & Bensin på Heggenes.

Ved spørsmål kontaktes Anne Marie Mørstad – 909.44.807

Med hilsen

Styret i Vinstervegen

DUGNAD

Minner om dugnad på skiløypene i Javnlia lørdag 28. september.

 

Oppmøte kl. 10.00 ved kiosken ved Blauthøl.

1313430847000_flom1_3925353mob320full

Vi skal rydde og forbedre nederste del av scooterløypa langs Hansebekken og jobbe oss opp mot Gravfjellet og Raudalen.

Som vanlig trenger vi motorsager og folk til å rydde etter sagførerene. Ryddesag kan også gjøre nytte.

Vi regner med å holde på 5 – 6 timer avhengig av oppmøte. (Jo flere vi er, jo raskere blir vi ferdig.)

Vel møtt!

 

Broen ved Javnin

Broen er støpt og ble som lovet åpnet på fredag 14 juni for trafikk. Det blir en nivåheving i dobbel forstand da også veien blir utbedret og hevet. De tilbakevendende hullene i veien her bør nå blir en saga blott. Det vil bli rekkverk på begge sider.

javnlie

Ferdigstillelse forventet denne eller neste uke.

Hilsen Styret

Vei informasjon juni 2013

VINSTERVEGEN

Broen ved Javnin blir stengt ONSDAG 12 JUNI og TORSDAG 13 JUNI

Den blir åpnet igjen på Fredag formiddag 14 JUNI

Hilsen styret i Vinstervegen

VEGEN JAVNLIE SØR

( Blauthøl til Myrestøl )

Nytt styre er valgt og nye vedtekter er implementert.

På Årsmøtet ble det vedtatt å høyne den årlige avgiften til Kr 600 for 2014

Første gangs purregebyr ble satt til kr 250

Annen gangs purregebyr er satt til dobbel årsavgift.

«Byggebillett» er vedtatt til Kr 10.000 ( for ny-bygg )

Denne skal indeks-reguleres hvert femte år.

Det oppfordres til å betale årets giro ( kr 1.000 for 2012/2013 ) snarest mulig.

Årsavgiften går uavkortet til vedlikehold/utbedring av veien samt vinterbrøyting.

Vi skal legge ut vinterbrøyting på felles anbud med Vinstervegen når eksiterende kontrakter utløper.

Vi ønsker å få tilbakemelding fra de mindre vei-styrene/vellene om de ønsker å delta i et slikt felles anbud.

Hvis det er spesielle ønsker vedrørende Vegen Javnlie Sør så kan disse sendes til meg enten pr post eller på email:

Jon Flaaten

Bygdinvegen 2637

2940 Heggenes

Jon.flaaten@goldenocean.no

Mobil: 9154 2218

Som en kommentar til de som ønsker at den årlige avgiften skal bli dekket via bommen i Vinstervegen så er det ca 2/3 av hyttene i området som er brukere av Vegen Javnlie Sør.

Det kan neppe oppfattes som riktig overfor de resterende 1/3 av hytte-eierne at de skal subsidiere flertallet.

Det vil uansett bli lagt opp til et nært samarbeid med styret i Vinstervegen fremover.

Hilsen styret i Vegen Javnlie Sør

Jon Flaaten

Riktig adresse når du omadresserer til hytten

Gjennom flere år er det innarbeidet en rutine i forhold til omadresserte aviser og post. Rutinen er at postbudet legger aviser og post i kasse på samlestativ ved Rørlegger Brager (høyre side når du har svingt inn på Vinstervegen, se bilde under), senest kl. 1330.

Bilde postkasse ved Rørlegger Brager

Videre er det innarbeidet at hytteeiere som har vært nede i bygda, har tatt med alle aviser og post lagt i denne kassen, inn på fjellet  og lagt i kasse enten ved Javnstølen eller ved Blauthøl, slik at respektive mottakere kan hente sine aviser eller post i disse kassene.

Problemet er at det har vært mye forskjellig adressering, noe som har gitt de som tar med aviser og post fra bygda en utfordring, i forhold til hvilken kasse (Javnstølen eller Blauthøl) de skal bruke.

Med bakgrunn i dette ønsker vi å opplyse om hva som er korrekt adressering på aviser og post når du ønsker å få sendt dette til hytta.

Ønsker du å hente din avis og post ved Javnstølen (se bilde under) bruker du adressen:

“Fornavn” “Etternavn”  ,Vinstervegen , Javnstølen, 2950 Skammestein

Bilde postkasse Javnstølen

Ønsker du å hente din avis og post ved Blauthøl (se bilde under) bruker du adressen:

“Fornavn” “Etternavn”  , Vinstervegen , Blauthøl, 2950 Skammestein

Bilde ny postkasse Blauthøl

 

Veinytt

Endelig har arbeidet med bedre og bredere bro ved Javnin startet:

Ola Dale startet i går opp byggearbeidet med »  ny bru » over Javnin.

Veien vil være oppe, men kortere stopp kan påregnes. Eller så ser det nå ut til at alle stikkrenner er oppe, og vannet renner der det skal. Veien er kjørbar, men stygg flere steder så det gjelder å ta det med ro. Var jo helt borte ved Blauthøl og Myrestøl-krysset.

Vi lar den tørke opp før vi skraper og gruser.
Med vennlig hilsen
Styret i Vinstervegen

Vinstervegen

Snøsmeltingen er i gang og det renner mye vann ved og over veien nå. Stikkrennner blir tint i dag, 7 mai for å avhjelpe situasjonen.

For de som skal opp i Javnlie i mai : vær oppmerksom på at veien kan bli stengt i kortere perioder hvis vedlikehold krever det. Broen ved Javnin er planlagt utvidet før stølene kommer i drift.

Følg derfor med på denne siden i tiden fremover.

Veien kan bli stengt i en periode ( ukedager ) på inntil to dager når utvidelsen av broen blir støpt.

Det er årsmøte i Vegen Javnlie Sør 22 mai ( som annonsert i avisen Valdres ).

Referat vil bli lagt ut her.

Husk i mellomtiden å betale siste giroen for 2012/2013 slik at det nye styret kan få utbedret denne veien mest mulig.

Hilsen fra Styret i Vinstervegen og Jon Flaaten