Referat ÅRSMØTE 2012

Avholdt på Kiosken ved Blauthøl.

Antall medlemmer til stede i tillegg til styret var 50.

1.Valg av møteleder

Følgende ble enstemmig valgt: Jon Flaaten

2. Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent, med følgende kommentarer:

Noen hadde ikke mottatt sakspapirene verken pr post eller mail.

3. Valg av to til å undertegne protokoll

Følgende ble enstemmig valg: Henning Holmen og Berit Skjerve

4. Årsmelding

Årsmeldingen ble gjennomgått av styrets leder Knut Bolstad.

Følgende info fra kommunen ble ytterligere kommentert av Knut:

Når det gjelder sykkel -og stiplan for Javnlia er det egentlig lite å referere, annet enn at planene er ute til høring og planarbeide er lagt ut på kommunens hjemmesider. Kommunen vil også prioritere skilting og merking av eksisterende løyper, for å få et enhetlig system for hele distriktet fra Beito til Yddin.

Arbeidet med en hovedtrase fra Beito til Javnlia vil også prioriteres, men det er fortsatt noen hindringer som må løses før en endelig trase kan legges på bordet.

Det vil etter hvert etableres en fergerute mellom Haugseter på nordsiden av Vinstervannet og Skindro. Dette for blant annet å få til en fin sykkelrunde for Beitostølen og Javnlie.

Sykkeltrase mellom Javnlie og Yddin, via Taraldstølen, ligger nok litt lenger frem i tid, men det er mulig det kan være en prioriteringssak for Javnlie og Javnlie Vel. Vi kan være med å bidra med dugnadsarbeid og innkjøp av materialer til broer osv. Dette vil vi ta opp i styret med kommunen og event. grunneiere.

Medlemstall: pr d.d er tallet økt til 96 medlemmer. (det er ca 250 hytteeiere i området som sogner til Javnlie Vel)

Årsmeldingen ble godkjent.

5. Regnskap

Johan Ulstad gikk igjennom regnskapet, og knyttet følgende kommentarer til det:

  • Styret arbeider på frivillig basis og får pr dags dato ikke dekket noen av sine utgifter knyttet til styremøteaktivitet.
  • Velet har relativ god økonomi.

Regnskapet ble godkjent uten videre kommentarer fra vellets medlemmer.

6. Valg av:

  • Leder: Knut Bolstad tar gjenvalg for 1 år
  • Kasserer: Johan Ulstad tar gjenvalg for 2 år
  • Sekretær : NY – Geir Smedsrud valgt for 2 år
  • Varamedlem 1) Anne Margrete Hauge tar gjenvalg for 1 år
  • Varamedlem 2) NY Jan Torstein Langdal valgt for 1 år
  • Varamedlem 3) ikke valgt inn

Revisor Begge tar gjenvalg Arnfinn Hafsten (for 1 år) + Astrid Rosen Stovner (for 2 år)

Valgkomiteen: Begge tar gjenvalg. Ole og Berit Skjerve (Myrestølen). Det mangler fortsatt et medlem i valgkomiteen.

7. Fastsettelse av kontingent for neste periode

Styret forslag om å opprettholde beløp på 150 kroner ble godkjent.

8. Budsjett

Det er ikke lagt frem noe budsjett da det ikke foreligger noen store saker.

9. Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag.

10. Eventuelt

Orientering om Veisak og annet som berører Javnlie v/Jon Flaaten

Kommunen har avholdt et orienteringsmøte med grunneiere i Javnlie hvor videre fortetting av området var temaet. Flere grunneiere ønsker ikke å skille ut ytterligere tomter da de vil la dette komme neste generasjon til gode. Enkelte grunneiere ønsker heller ikke å delta i kostnadene ved innlegging av offentlig avløp i området. Kommunen arbeider nå med avløp i Yddin-området og det kan aktualisere en tilkobling for Javnlie, da via Yddin. Det er ingen konkrete planer for nye tomter i Javnlie, men det er forventet at kommunen vil avholde nytt orienteringsmøte senere i år.

Orientering av Veisaken knyttet til Vegen Javnlie Sør

Det skal nå lages egne vedtekter for ”Hyttevegen Javnlie Sør”

Javnlie Vel har fått møterett på årsmøter for veien, men ikke stemmerett, noe som er forbeholdt grunneiere. Mange av brukerne betaler ikke den årlige avgiften, noe et nytt og bredere styre for veien vil rydde opp i.

Grunneierne får ingen egne inntekter, alle inntekter går til drift av veien.

Hyttevegen Javnla Sør skifter navn til ”Vegen Javnlie Sør”

Vedtektene legges ut på Javnlie.net, forventet i løpet av våren 2012.

Hvorfor legges ikke denne veien inn under Vinstervegen?

I .Først må veien få egne vedtekter med fastsettelse av hvem som har stemmerett over veien.

II. Deretter en oppgradering av veiene.

III. Deretter kan og vil det bli diskutert seriøst om en innlemmelse i Vinstervegen. Hvis andre sideveier ønsker samme mulighet kan det forsinke/stoppe denne prosessen.

Vintstervegen er en stølsvei hvor alle grunneiere samt stølseiere har stemmerett . Dette gjelder også de som har støl på andre siden av østre del av Vinstervannet ( pga tidligere mulig adkomst via Vinstrervegen før oppdemmingen ).

Regnskapet til Vinstervegen ( 2011 ) viser i hovedtrekk:

362.000 inntekter i bommen til Vinstervegen

50.000 fjellstyret ga et bidrag til en ny bro (ikke utbetalt)

Den største utgiften er til grøfting og vedlikehold av veien.

Underskudd på 8000 kroner.

Broen ved Vinstervegen skal utvides denne sesongen. Dette betyr at broen kommer til å være stengt en dag. Følg med på våre hjemmesider hvor vi vil legge ut dato for stengingen av veien.

Sikring av svingen nederst på Vinstervegen (ved Skammestein). Det er ansvarlig for steinbruddet som har ansvar for dette. De steinene som er satt opp vil kunne lage mer skade en nytte. Årsmøtet støtter opp om videre arbeid for å få etablert et autovern i denne svingen.

Skogsbilveien fra NordTorp

Det kom spørsmål fra årsmøtet om det fortsatt jobbes med å få denne veien omgjort til ”vanlig ” hyttevei. Jon Flaaten i samarbeid med styret tar kontakt med styret i Vinstervegen for å få en orientering om hvor saken står.

Orientering fra Løypelaget v/ Kristian Bråthen

Enkel og grei orientering fra løypelaget. Utdeling av hyggelig og praktisk ”giveaway” med oppfordring om at alle hytteeiere i Javnlie kjøper andeler i løypelaget.

Løypelaget mangler kapital for innkjøp av ny løypemaskin og var klar på at vi var for få andelseiere (kr 4000 pr. andel) i Javnlie.

Som andelseier får man registrert medlemskap i løypelaget. Løypetilbudet i Javnlia vil bli redusert dersom vi ikke flere ble andelseiere. Styret vil be løypelaget om deltagelse på et møte for å diskutere en mulig større fokusering og  på det årlig bidraget og ikke bare på andelsmedlemskapet.

Det oppfordres også til å følge med på løypelagets nettsider.

Årsmøtedeltagerne var enige om at løypene i år har vært veldig fine.

10.4 Vinterbrøyting av Vinsterveien: Det er snakk om at vegen skal vinterbrøytes, og kommunen og løypelaget er positive. Vinterbrøytinen skal skje opp til hytten til Bent Fuglesang som tar selv alle kostnader ved vinterbrøytingen, og bidrar til at løypene blir lagt om langs veien.

Annet

A: Fartsgrenser og skilting: Det kjøres i perioder veldig fort. Det skal settes opp skilt. Barn leker kjør forsiktig.

Det bør vurderes om det skal opp et skilt med anbefalt fartsgrense. Dette bør evt

B:Omadressering av aviser/post:

Det legges ut informasjon på velets nettsider om hvordan man skal kunne omadresse post til postkasse i Javnlie. Styret jobber med denne saken.

Møtet hevet kl. 17.15

Referent for styret

Elisabeth Berger, Sekretær

Referatet er lest og godkjent av Henning Holmen og Berit Skjerve

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vi minner om at medlemskontingenten for 2012 forfalt 15. mars. Dersom du ikke allerede har betalt, vennligst innbetal kr. 150,- til bankkonto 2135.35.29606. Husk å merke med avsender (hytteeier) og årstall 2012.

Endringer vedr adresse og e-post bes meddeles kasserer. Benytt

post-javnlie-vel@online.no.

Med vennlig hilsen,

Styret

Javnlie Vel