NYHETSBREV JAVNLIE VEL – august 2023

Håper alle har hatt en strålende sommer i alminnelighet og en fin Javnlie-sommer i særdeleshet. Har ikke hørt at den voldsomme nedbøren har laget mye trøbbel hos oss.

Status kommuneplanens arealdel

Arbeidet med arealplanen er ytterligere forskjøvet og vil tidligst komme på høring januar 2024 og det er ikke sikkert kommunen vil ha en vedtatt arealplan i løpet av 2024.

Formannskapet Øystre Slidre kommune behandlet sak 40/23 Vurdering av innspill (innspill til planprogrammet) 22.6.  Vedlegger protokoll samt vedlegg til saken. DNT har foreslått at øvre områder i Javnlia (totalt 235 planlagte hyttetomter i reguleringsplan fra 2018) omgjøres fra fritidsbebyggelse til LNFR-områder (se vedlegg 1 p. 51,52 og 53). Dette forslaget stiller kommunedirektøren seg bak, og formannskapet hadde ikke hatt innsigelser til dette.

Det er svært positivt at disse sårbare områdene i denne omgang synes å bli tatt ut av arealplanen, men muligens betyr det at kommunen ønsker en fortetting i våre hytteområder som går lenger enn det som ligger i reguleringsplanen fra 2018. Dette er et av temaene som skal drøftes i møte med kommunen 15. september (kommunen har invitert oss).

Status Vann- og avløpsplaner:

Arbeidet med VA-planer i denne omgang stilt i bero, da kommunen nå konsentrerer seg om rehabilitering, oppgradering eksisterende anlegg. Antar at vi får en oppdatering om dette i møtet med kommunen 15. september.

Status lokale reguleringsplaner i Midtre og Nørre Javnlie

Foreligger ingen planer klare for oversending kommunen. Grunneierne i Nørre J skal ha et møte 29.9. for å diskutere videre saksgang.

Styret ber om innspill fra medlemmene om alt som kan ha felles interesse. Innspill  sendes: frantz.l.nilsen@gmail.com Styret Javnlie Vel v/ Frantz Leonard Nilsen

Årsavgift 2023, medlemsbrev desember og medlemskontingent løypelag

Vedlagt følger medlemsbrev for desember 2023, samt info om innbetaling av årsavgiften for 2023 og medlemskontingent i Yddin og Javnlie Løypelag.

Årsavgiften er på kr 150,-. Betales til: 2135.35.29606 innen 15.1.2023. Merk betalingen med «Årsavgift 2023» og ta også med navn på hytteeier.

Medlemskontingent Yddin og Javnlie Løypelag – se vedlagte giro med betalingsinformasjon.

Styret ønsker alle medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.

Årsmøte 2022

Vi holder årsmøte torsdag 14.04, kl 16.00 i kiosken ved Blauthøl.

Møtepapirer sendes på e-post til alle medlemmer og legges ut under fanen Årsmøter

Velkommen!

Årsmøte 2020-2021

Avholdt digitalt på Teams, se ÅRSMØTER for mer informasjon.

Årsmøte 08.04.21 kl 19

Møtet holdes digitalt. Alle medlemmer skal ha fått tilsendt lenke til teamsmøte via e-post.

Utsatt Årsmøte 2020

På grunn av koronapandemien og dagens smittesituasjon har styret i Javnlie Vel bestemt at det ikke avholdes ordinært årsmøte i år. Styret vil fortsette sitt arbeid til nytt årsmøte kan avholdes.