Protokoll fra årsmøtet Vegen Javnlie Sør 2014

Protokoll fra Årsmøtet Vegen Javnlie Sør 2014

 

Fremmøte : Jon Flaaten, Øyvind Nissen, Jon Mørstad Flotve, Ole Steinde, Kjell Jørgen Grythe, Frode Enger, Thomas Aslaksby

 

Sak 1 : Jon Flaaten

Sak 2 : Øyvind Nissen

Sak 3 : Ole Steinde og Kjell Jørgen Grythe

Sak 4: Kjell Jørgen Grythe bemerket at innkallingen og møtet ikke ble holdt innen 1.april i henhold til vedtektene.

Årsmøtet forlanger at møtet blir holdt til rett tid ved neste anledning.

Sak 5 : Fullmakter : Ingen fullmakter

Når det selges teiger med stemmerett på Årsmøtet må styret informeres

Kjell Jørgen Grythe er ny eier av 17/51.

Sak 6 : Styremedlemmene skal etter loddtrekning velges med 1 for 2 nye år.

Ellers er sakslisten godkjent.

Sak 7 : Årsmeldingen godkjent.

Sak 8 : Årsregnskapet godkjent uten kommentarer.

Sak 9 : Arbeidsplan godkjent med ett tillegg : Ha på noe grus der det er nødvendig og der det er skiftet stikkrenner.

Sak 10 : Årsavgift for veien Kr 600,- ( uforandret ).

Sak 11 : Byggeavgift for andre enn grunneiere: Styrets forslag til byggeavgift for andre enn grunneiere vedtatt med virkning fra 1.januar 2015.

Styret må sende ut brev til alle tomteeiere som ikke er grunneiere om endringene og at dette må inn i skjøtet ved eventuelt salg av tomt.

Sak 12 : Intet budsjett.

Sak 13 A : Refererte Styrets presisering.

Kjell Jørgen Grythe har kontrakt ( salg av hyttetomt ) som er underskrevet før 12.06.2012 og som er tinglyst etter 12.06.2012.

Styret vil undersøke med Jordskifteretten hva som gjelder i forhold til vedtektene : Skal det betales byggeavgift for denne tomten?

Sak 13 B : Styret tar regnskapet selv ( fra nå av ). Årsmøtet bestemmer at vi velger 1 til å revidere regnskapet ( er dekket av vedtektene ).

Sak 14 : Valg av Leder : Jon Flaaten valgt for ett år.

Valg av Styremedlemmer : Øyvind Nissen valgt for 2 år

Jon Mørstad Flotve har ett år til ( valgt i 2013 ).

Frode Enger har ett år til som varamedlem ( valgt 2013 ).

Sak 15 : Valg av Revisor : Thomas Aslaksby valgt for 2 år.

 

Ole Steinde ( sign )     Kjell Jørgen Grythe ( sign )