Årsmøte 2024 – innkalling

Årsmøte 2024

Det blir årsmøte skjærtorsdag 28.mars, kl 16.00. Det sendes ut innkalling uke 11.

Saker som ønskes behandlet på møtet sendes styrets leder Frantz Leonard Nilsen (frantz.l.nilsen@gmail.com) innen 12. mars.

Nyhetsbrev Javnlie Vel – desember 2023

Styret ønsker medlemmene god jul, og forhåpentligvis vil vær og føre gjøre det mulig for noen å feire jula på fjellet.

Utkast til ny arealplan for hele kommunen ventes på slutten av året og HØSK (hyttelaga i Øystre Slidre (15 hyttelag i Øystre Slidre) vil inviteres til en egen gjennomgang. Kommunevalget i Øystre Slidre førte til nytt flertall ved at Ap, V og SV har funnet sammen. Ny ordfører er Bjarne Budal, Ap.  Han ønsker fortsatt hyttebygging i kommunen, mens V og SV ønsker at bremsene settes på.

Status kommuneplanens arealdel

Arealplanen kommer på høring januar 2024, og det er ikke sikkert kommunen vil ha en vedtatt arealplan i løpet av 2024. I forrige nyhetsbrev orienterte vi om at vi hadde oppfattet at 235 hyttetomter i de mest sårbare og fjellnære områder var tatt ut av det videre arbeid med arealplanen og at disse områdene var omgjort fra fritidsbebyggelse til LNF -områder. I møte styret hadde med kommunen 15.9. 2023 svarte kommunedirektøren at vi hadde misforstått formannskapets vedtak. (se vedlegg 1). Dessverre betyr dette at de 235 fjellnære tomtene fra gjeldende arealplan fortsatt ligger inne før arbeidet med ny arealplan kommer til behandling.

I møte mellom HØSK og Øystre Slidre kommune 27 november informerer kommunedirektøren om at det ikke vil gjøres endringer i Javnlie i samband med oppstart av KPA. Kommunen vil avvente resultatet fra arbeidet med beitebruksplanen for Heimre og Øystre Hedalsstølane. Begrunnelsen er at det er behov for å få et bedre kunnskapsgrunnlag om forholdet mellom beitenæringa, naturkvaliteter, hytteområdene og infrastrukturtiltak.

Så snart utkastet til kommuneplanens arealdel foreligger vil vi informere medlemmene om dette.

Status Vann- og avløpsplaner:

Arbeidet med VA-planer i denne omgang stilt i bero, da kommunen nå konsentrerer seg om nødvendig rehabilitering samt sikre seg nødvendig kapasitet på eksisterende renseanlegg. Videre planlegging, prosjektering av vannledning fra Hedalsstølene mot Javnlie er stoppet opp på grunn av betydelige konflikter med beitenæringen. I første omgang vil kommunen konsentrere seg om en beitebruksplan for dette området, før videre arbeid med vannledningen fortsetter.

Status lokale reguleringsplaner i Midtre og Nørre Javnlie

Grunneierne i Nørre Javnlie har i disse dager bedt om et oppstartsmøte med kommunen. Kontaktperson er som i 2022 Per Rønneberg Hauge og prosjektleder er arkitekt Hans Kristian Syversen. Styret kommer til å ha nær kontakt med prosjektet, men avventer i første omgang resultatet av oppstartsmøtet med kommunen. Styret vedlegger henvendelsen sendt til kommunen (vedlegg 2 og 3) og vedlegger også vårt innspill fra 2022 (vedlgg 4). Det er fra prosjektets side et ønske om å starte forhåndsundersøkelser; de er godt klar over at eventuelle byggeplaner er helt avhengige av at VA er på plass.

Styret vil gjøre det som er mulig for å forhindre at fjellnære, jomfruelige naturområder gjøres om til utbyggingsområder og har også som mål å holde fortetting på et lavest mulig nivå (se vedlegg 1).  

Årsavgift:

Årsavgift Javnlie Vel 2024 på kr 150,00 kan gjerne betales nå og innen 1.2. 2024  kto: 2135.35.29606

Styret ber om innspill fra medlemmene om alt som kan ha felles interesse. Innspill  sendes: frantz.l.nilsen@gmail.com

Styret Javnlie Vel v/ Frantz Leonard Nilsen

Vedlegg 1: Notat fra møte mellom styret i Javnlie Vel og Øystre Slidre kommune 15.9.2023

Vedlegg 2: Anmodning om oppstartsmøte med kommunen fra grunneiere i Nørre Javnlie

Vedlegg 3: Plankart Nørre/Midtre Javnlie

Vedlegg 4: Innspill til planer i Nørre Javnlie fra Javnlie Vel 2022

NYHETSBREV JAVNLIE VEL – august 2023

Håper alle har hatt en strålende sommer i alminnelighet og en fin Javnlie-sommer i særdeleshet. Har ikke hørt at den voldsomme nedbøren har laget mye trøbbel hos oss.

Status kommuneplanens arealdel

Arbeidet med arealplanen er ytterligere forskjøvet og vil tidligst komme på høring januar 2024 og det er ikke sikkert kommunen vil ha en vedtatt arealplan i løpet av 2024.

Formannskapet Øystre Slidre kommune behandlet sak 40/23 Vurdering av innspill (innspill til planprogrammet) 22.6.  Vedlegger protokoll samt vedlegg til saken. DNT har foreslått at øvre områder i Javnlia (totalt 235 planlagte hyttetomter i reguleringsplan fra 2018) omgjøres fra fritidsbebyggelse til LNFR-områder (se vedlegg 1 p. 51,52 og 53). Dette forslaget stiller kommunedirektøren seg bak, og formannskapet hadde ikke hatt innsigelser til dette.

Det er svært positivt at disse sårbare områdene i denne omgang synes å bli tatt ut av arealplanen, men muligens betyr det at kommunen ønsker en fortetting i våre hytteområder som går lenger enn det som ligger i reguleringsplanen fra 2018. Dette er et av temaene som skal drøftes i møte med kommunen 15. september (kommunen har invitert oss).

Status Vann- og avløpsplaner:

Arbeidet med VA-planer i denne omgang stilt i bero, da kommunen nå konsentrerer seg om rehabilitering, oppgradering eksisterende anlegg. Antar at vi får en oppdatering om dette i møtet med kommunen 15. september.

Status lokale reguleringsplaner i Midtre og Nørre Javnlie

Foreligger ingen planer klare for oversending kommunen. Grunneierne i Nørre J skal ha et møte 29.9. for å diskutere videre saksgang.

Styret ber om innspill fra medlemmene om alt som kan ha felles interesse. Innspill  sendes: frantz.l.nilsen@gmail.com Styret Javnlie Vel v/ Frantz Leonard Nilsen

Årsavgift 2023, medlemsbrev desember og medlemskontingent løypelag

Vedlagt følger medlemsbrev for desember 2023, samt info om innbetaling av årsavgiften for 2023 og medlemskontingent i Yddin og Javnlie Løypelag.

Årsavgiften er på kr 150,-. Betales til: 2135.35.29606 innen 15.1.2023. Merk betalingen med «Årsavgift 2023» og ta også med navn på hytteeier.

Medlemskontingent Yddin og Javnlie Løypelag – se vedlagte giro med betalingsinformasjon.

Styret ønsker alle medlemmer en riktig god jul og et godt nytt år.

Årsmøte 2022

Vi holder årsmøte torsdag 14.04, kl 16.00 i kiosken ved Blauthøl.

Møtepapirer sendes på e-post til alle medlemmer og legges ut under fanen Årsmøter

Velkommen!

Årsmøte 2020-2021

Avholdt digitalt på Teams, se ÅRSMØTER for mer informasjon.

Årsmøte 08.04.21 kl 19

Møtet holdes digitalt. Alle medlemmer skal ha fått tilsendt lenke til teamsmøte via e-post.

Utsatt Årsmøte 2020

På grunn av koronapandemien og dagens smittesituasjon har styret i Javnlie Vel bestemt at det ikke avholdes ordinært årsmøte i år. Styret vil fortsette sitt arbeid til nytt årsmøte kan avholdes.